Dopravní nehoda může potkat každého z nás. Mnohdy nemusíme ani být jejími přímými úÄastníky, pouze být na daném místÄ› ve chvíli, kdy se stane. Jen málokdo vÅ¡ak ví, že pokud se skuteÄnÄ› staneme svÄ›dky nÄ›Äeho takového, zákon nám ukládá jasnou povinnost, co bychom mÄ›li dÄ›lat.

 

V první Å™adÄ› je to zjiÅ¡tÄ›ní zdravotního stavu vÅ¡ech úÄastníků, samozÅ™ejmÄ› s ohledem na naÅ¡i bezpeÄnost. Jsou pÅ™i vÄ›domí? Mohou mluvit? Jak moc krvácí? Jaký je rozsah zranÄ›ní? V případÄ› potÅ™eby pak poskytneme první pomoc v takovém rozsahu, jaký je v naÅ¡ich schopnostech.

 

auto po dopravní nehodě

 

Jakmile víme alespoň pÅ™ibližnÄ›, jak na tom úÄastníci nehody jsou, je potÅ™eba zavolat pomoc. V tomto případÄ› bychom mÄ›li volat jak záchranku, tak policii i hasiÄe, neboÅ¥ u vážnÄ›jších nehod budou potÅ™eba vÅ¡ichni tÅ™i.

 

Operátorovi je pak potÅ™eba sdÄ›lit pÅ™esné místo nehody, poÄet a zdravotní stav úÄastníků, zda neuniká nÄ›jaké kapalina Äi nÄ›které z aut nehoří, a následnÄ› postupovat podle jeho pokynů, dokud nepÅ™ijedou záchranné složky a případ si nepÅ™evezmou. JistÄ›, může to být znaÄnÄ› stresující, avÅ¡ak je to nÄ›co, co nám ukládá zákon.

 

vozidlo při dopravní nehodě

 

Problém může nastat, pokud je svÄ›dků více. Každý z nich totiž pÅ™edpokládá, že záchranné složky zavolal ten druhý, zvláštÄ› pokud jich je hodnÄ›. VÄ›tÅ¡inou to vÅ¡ak znamená, že je nezavolá nikdo. Proto i když si myslíme, že nÄ›kdo jiný je už urÄitÄ› volal, stejnÄ› bychom mÄ›li zavolat také. To nejhorší, co se nám může stát, je to, že Å™eknou, že již o oné nehodÄ› informaci dostali.

 

Zde je potÅ™eba říci, že neposkytnutí první pomoci může mít zákonné důsledky. Jedná se totiž o trestný Äin, alespoň tedy v naÅ¡em zákoníku. Pokud tedy narazíme na dopravní nehodu, mÄ›li bychom konat svou povinnost, pokud jasnÄ› nevidíme, že se toho již ujal nÄ›kdo jiný.

 

JistÄ›, pro mnoho z nás to může být pomÄ›rnÄ› nepříjemné. Ne každý například snese pohled na krev. AvÅ¡ak naÅ¡e jednání v tomto případÄ› může buÄ zachránit, nebo zmaÅ™it život, a to bychom mÄ›li mít na mysli pÅ™edevším.