Žil byl jednou jeden vladaÅ™ zemÄ› Äeské, a ten pojal úmysl zalíbit se prostému lidu. Kdo ví, zda mu nÄ›kdo z jeho rádců nakukal, že to má udÄ›lat, nebo to udÄ›lal z vlastní vůle, ale stalo se tak. Nedbaje na riziko inflace vylovil z truhlice na svém sídle kouzelný měšec, ze kterého zdánlivÄ› nikdy penÄ›z neubývalo, ani když se z nÄ›j sebeusilovnÄ›ji odsypávalo, a zaÄal sypat penízky vÅ¡em bez rozdílu, Å™ka, že zemÄ› potÅ™ebuje zdravou inflaci.

Prostý lid bral pochopitelnÄ› plnými hrstmi a vladaÅ™e za jeho poÄínání velebil. Protože až do té doby nebylo zvykem, aby vládcové dávali plebsu nÄ›co zadarmo, tím ménÄ› pak peníze. OvÅ¡em nevdÄ›k svÄ›tem vládne. A tak si lid napÄ›choval rozdávanými penÄ›zi své míšky i strožoky, a když doÅ¡lo na lámání chleba, musel se onen vládce porouÄet.

královská koruna

Namísto nÄ›j se chopil žezla jeho ponÄ›kud cizokrajný bratr. Ten, s nímž lid docela Äasto nenalézal spoleÄnou Å™eÄ. OvÅ¡em i jeho poÄínání bylo podobné. Nejen že ale odsypával poddaným z bezedného měšce, který už pÅ™estával vypadat jako bezedný, navrch mÄ›l i ubrousek prostÅ™i se, ze kterého hostil ty z poddaných, jež nechal uvÄ›znit proti jejich vůli doma.

I tohoto vládce si lid chválil. Jenže mezi zástupy tÄ›ch provolávajících mu slávu se objevilo dítko, totéž, které kdysi vyjevilo pravdu o nahotÄ› císaÅ™e v jeho nových Å¡atech. A toto dítÄ› vyjevilo svÄ›tu skuteÄnost o tom, že je měšec, který se nikdy nemÄ›l vyprázdnit, prázdný, a i na onom ubrousku, ze kterého vÅ¡ichni hodovali, už zůstalo jen pár zbytků.

královská koruna

Lid se rozezlil, a i tento vládce se musel porouÄet. Lid si zaÄal žádat panovníka moudrého, který by prospÄ›l zemi mlékem a strdím už neoplývající. A stalo se. A co udÄ›lal nový vládce nesoucí jméno po kvÄ›tinÄ›? Stalo se z nÄ›j pÄ›kné kvítko. Slíbil, že bude hůř, aby bylo líp, ale bylo vlastnÄ› jenom hůř.

A jak to bylo dál? To už nevím. Protože nepřišly-li volby, vládne tu onen poslední mocnář dodnes. A prostému lidu už není do zpěvu.